Beschikbaarheid

Deskundige

Ik ben beschikbaar als lid dan wel als deskun­dige voor onderzoekscommissies op het gebied van satanisch ritu­eel misbruik, cults en sekten, her­vonden herin­neringen et cetera. Verder ben ik altijd bereid als deskundige op te treden in strafzaken en in andere juridische geschillen over bovenge­noemde onderwerpen.


Lezingen

Tjalling Beetstra (2003) Ik ben beschikbaar voor lezingen op congres­sen, symposia en conferenties, op scho­len en universiteiten, in kerken et cetera. De onderwerpen worden in overleg vastge­steld en kunnen onder meer behelzen:

 • - de sociale constructie van satanisch ritueel misbruik
 • - satanisme in Nederland en de Verenigde Staten
 • - cults en sekten in Nederland en de Verenigde Sta­ten
 • - aan cults en sekten verwante onderwerpen als hersenspoeling, deprogrammering en exit counseling
 • - massahysterie, mediahype of morele paniek rond één of meer specifieke morele kwesties of rond bepaalde (straf)zaken
 • - maatschappelijke gevolgen van de adversaire en de gematigd inquisitoire processtructuur van de Verenigde Staten respec­tievelijk Neder­land
 • - de (on)waarheden van de Eper incestaffaire
 • - de affaire Dutroux en de X-getuigen
 • - hervonden herinneringen en de rol van de psychotherapie
 • - georganiseerde criminaliteit in Nederland
 • - pedofilie
 • - pornografie en kinderpornografie
 • - prostitutie en vrouwenhandel
 • - seksueel misbruik

Daarnaast ben ik als panellid beschikbaar voor discussie- en forumavonden over één of meer van bovenstaande on­der­werpen.


Media

Vanzelfsprekend ben ik altijd bereid om in de media de resul­taten van mijn onderzoek naar de sociale constructie van sata­nisch ritueel misbruik toe te lichten en om actuele ont­wik­ke­lingen met be­trekking tot één of meer van onderstaande on­der­werpen te duiden:

 • - satanisme
 • - rituele moorden
 • - cults en sekten in Nederland en de Verenigde Sta­ten
 • - hersenspoeling, deprogrammering en exit counseling
 • - massahysterie, mediahype of morele paniek rond één of meer specifieke morele kwesties of rond bepaalde (straf)zaken
 • - grootschalige zedenzaken als de Eper incestaffaire en de affaire Dutroux
 • - hervonden herinneringen
 • - morele kwesties als kinderpornografie, pedofilie, pros­titu­tie, vrouwen­handel en seksueel misbruik

Voor al deze activiteiten geldt dat de reiskosten en de ver­goeding in overleg worden vastge­steld.