Biografie

Op 22 maart 1963 ben ik geboren in Apeldoorn en ik woon daar nog steeds. Na een leuke en onbezorgde tijd op de Konin­gin Wilhelmina­school voor basisonderwijs en een moeizame middelbare schoolpe­rio­de, heb ik mij aangemeld bij het Dag- Avondcol­le­ge Apel­doorn, waar ik in de periode 1985-1990 het MEAO (bestuur­lij­ke rich­ting) en het VWO (Athe­naeum) heb gevolgd.

Tjalling Beetstra (2006) September 1990 ben ik Nederlands recht gaan stu­deren aan de Universi­teit Utrecht. In de einddocto­raalfase heb ik de rich­ting privaat­rech­telij­ke en straf­rechtelijke rechts­praktijk gekozen, die speci­aal is opge­zet voor degenen die een functie binnen de traditi­onele juri­dische beroepen am­biëren. Daarbij heb ik mij gespecia­liseerd in het straf­recht en de crimi­nolo­gie. Tijdens mijn studie heb ik in teamverband onderzoek ver­rich­t naar vrouwenhandel en naar georganiseerde criminaliteit. Het onderzoek naar de socia­le con­structie van georga­niseerde criminaliteit is in 1994 ge­publiceerd in Hoe punitief is Ne­derland?, een congres­bundel naar aanleiding van het dan 60-ja­rig bestaan van het Willem Pompe Instituut voor Straf­rechtswe­tenschappen; de vakgroep waar ik 21 augustus 1995 ben af­gestu­deerd. Voor mijn onderzoek De soci­ale constructie van (sata­nisch) ri­tueel misbruik, tevens mijn afstudeerscriptie, heb ik een no­minatie ontvan­gen voor de Wil­lem Pompe Instituut Prijs 1996, die om het jaar door de Stich­ting ter bevordering van Straf­rechtelijk Onder­zoek U­trecht wordt uitge­reikt.

Na mijn studie ben ik verder gegaan met mijn onderzoek naar de sociale constructie van satanisch ritueel misbruik in de Ver­enigde Staten en Nederland. De resul­taten daarvan hebben de basis gevormd voor mijn proefschrift, waaraan ik in de loop van 2000 ben begonnen te werken. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Op 29 oktober 2009 ben ik daarop aan de Universiteit Maastricht gepromoveerd. Mijn proefschrift Van kwaad tot erger: De sociale constructie van satanisch ritueel misbruik in de Verenigde Staten en Nederland is alleen te bestellen via ta_beetstra@hotmail.com.